เกียวกับอาเซียน (pdf)
- แนวทางการจัดกิจกรรม เกี่ยงกับประชาคมอาเซียน
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม  และความเท่าเทียมทางเพศ
- คู่มือและหลักสูตรอาเซียน
- แนวทางการนำสู่การปฏิบัติ
- แผ่นพับ.....แนวทางการนำสู่การปฏิบัติขิง สพฐ.
 

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (pdf)
- การรับนักเรียน
- การลาออกของนักเรียน
- การย้ายของนักเรียน
- การย้ายเข้าของนักเรียน
-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
- การเทียบโอนผลการเรียน
- การขอใช้อาคารสถานที่ รร. ในสังกัด สพฐ.
-:: คำสั่งสายงานบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 :: -

ประมวลภาพเข้าค่ายคุณธรรม ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2558
 

  

ตารางเรียน / ตารางสอน
ภาคเรียนที่  1 / 2558 (file pdf)

[ ม.1]  [ ม.2]  [ ม.3]  [ ม.4]  [ ม.5]  [ ม.6]
[ ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  
[ศิลป]  [สุขศึกษา]  [สังคมศึกษา]  [แนะแนว]  [การงาน ฯ]

 สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
Since 5 May 2013 
Webmaster : boonsong.ch@gmail.com